Uw privacy op onze website

Gegevensbeschermingsverklaring

Dank u voor uw belangstelling voor onze onderneming. Wij nemen de gegevensbescherming serieus.

U kunt in principe anoniem van onze website gebruik maken. Indien een betrokken bezoeker de dienstverlening van ons bedrijf via onze website zou willen gebruiken, kan een verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden. Als de verwerking van persoonsgegevens is vereist en als er voor zo´n verwerking geen wettelijke voorschriften bestaan, zullen we steeds om de toestemming van de betrokkene vragen.

De verwerking van persoonsgegevens (bijv. naam, adres, emailadres of telefoonnummer) vindt steeds plaats conform de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en in overeenstemming met de voor ons geldende landspecifieke voorschriften voor gegevensbescherming.

Met de hiernavolgende verklaring gegevensbescherming informeren wij u graag over onze openheid met betrekking tot de aard, omvang en het doel van de door ons opgevraagde, gebruikte en verwerkte persoonsgegevens. De betrokkenen worden via deze verklaring voor gegevensbescherming eveneens over hun rechten geïnformeerd.

Aangezien we verantwoordelijk zijn voor de verwerking hebben we talrijke technische en organisatorische maatregelen genomen om een zo naadloos mogelijke bescherming van de via onze website verwerkte persoonsgegevens te garanderen. Gegevensoverdracht via het Internet kan de nodige risico‘s met zich meebrengen. Daarom kan 100% bescherming niet worden gegarandeerd. Om deze reden maken we gebruik van alternatieven: betrokkenen kunnen ons ook per telefoon de relevante persoonsgegevens doorgeven.

 1. Definities

Deze verklaring gegevensbescherming berust op definities die door de Europese regelgevende instanties bij de verordening van de AVG werden gebruikt (artikel 4 AVG). Deze verklaring voor gegevensbescherming dient voor iedere bezoeker zowel gemakkelijk leesbaar als in begrijpelijke taal opgesteld te zijn. Via onderstaande link krijgt u toegang tot de AVG:

eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/

Het doel van onze verklaring gegevensbescherming is om u op een eenvoudige en begrijpelijke wijze over de verwerking van uw persoonsgegevens op onze website en via onze apps te informeren. Om dit te kunnen garanderen, willen we eerst de gebruikte definities nader toelichten. In deze verklaring gegevensbescherming worden onder andere deze definities gebruikt:

 • persoonsgegevens“ alle vormen van informatie die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna „betrokkene“ genoemd); een natuurlijke persoon, die direct of indirect, in het bijzonder middels een toewijzing van herkenbare gegevens zoals een naam, identificatienummer, adresgegevens, online identificatie of via meerdere kenmerken kan worden geïdentificeerd, als uitdrukking van de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of maatschappelijke identiteit van deze natuurlijke persoon, wordt als identificeerbaar aangezien.
 • betrokkene“ iedere geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, wiens persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke functionaris worden verwerkt.
 • verwerking“ elk met of zonder hulp geautomatiseerde procedure bij een proces in uitvoering of elke verwerkingsreeks in samenhang met persoonsgegevens zoals het opvragen, verzamelen, structureren, ordenen, opslaan, aanpassen of veranderen, het uitlezen, ondervragen, het gebruik, de vrijgave door overdracht, verspreiding of een andere vorm van verstrekking, de vergelijking of verknoping, de beperking, het wissen of vernietigen;
 • verwerkingsbeperking“ de begrenzing aan het opslaan van persoonsgegevens met het doel de toekomstige verwerking ervan te beperken;
 • profiling“ iedere vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, wat inhoudt dat deze persoonsgegevens worden gebruikt om bepaalde persoonskenmerken die betrekking hebben op een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder om kenmerken betreffende de werkprestaties, economische positie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verandering van woonplaats van deze natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen;
 • verantwoordelijke“ de natuurlijke- of rechtspersoon, instantie, inrichting of andere positie, die alleen of gemeenschappelijk met anderen over de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens beslist; als de doelen en middelen van deze verwerking door de uniewetgeving of het recht van de lidstaten zijn voorgeschreven, kan de verantwoordelijke of kunnen de specifieke criteria van zijn benoeming volgens de uniewetgeving of het recht van de lidstaten worden voorzien;
 • ontvanger“ een natuurlijke- of rechtspersoon, instantie, inrichting of andere positie, wiens persoonsgegevens worden vrijgegeven, onafhankelijk van het feit of het bij deze persoon om een derde gaat of niet. Instanties die in het kader van een bepaalde onderzoeksopdracht naar de uniewetgeving of het recht van de lidstaten mogelijk persoonsgegevens ontvangen, worden echter niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van deze gegevens door de genoemde instanties vindt plaats conform de geldende persoonsbeschermingsvoorschriften volgens de doelen van de verwerking;
 • derde“ een natuurlijke- of rechtspersoon, instantie, inrichting of andere positie, behalve de betrokkene, de verantwoordelijke, de uitvoerder en de personen, die onder de directe verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke of de uitvoerder bevoegd zijn de persoonsgegevens te verwerken;
 • toestemming“ van de betrokken persoon: iedere vrijwillig voor het zekere geval, op geïnformeerde wijze en overduidelijk afgegeven wilsuiting in de vorm van een verklaring of een andere eenduidig bevestigende handeling waarmee de betrokkene laat weten dat hij/zij toestemming heeft gegeven voor de verwerking van de betreffende persoonsgegevens.
 1. Naam en contactgegevens voor de verwerking door de verantwoordelijke

Deze aanwijzingen voor gegevensbescherming gelden voor de gegevensverwerking door:

Verantwoordelijke:

Weseler Teppich GmbH & Co. KG | Emmelsumer Straße 218 | D-46485 Wesel
Directie: J.H. Haverhals en M.J. Haick
Tel.: +49 (0)281 819-10 | Fax: +49 (0)281 819-38 | info@tretford.de


 1. Verwijdering en afscherming van persoonsgegevens

We verwerken en slaan persoonsgegevens van de betrokkene op slechts zolang als nodig is voor het bereiken van het doel van het opslaan of voor zover dit volgens de geldende wetgeving, waar de verantwoordelijke zich aan moet houden, is voorzien.

Als het doel van het opslaan vervalt of een wettelijk voorgeschreven opslagtermijn afloopt, worden de persoonsgegevens routinematig en conform de wettelijke voorschriften afgeschermd of verwijderd.

 

 1. Het verzamelen en opslaan van persoonsgegevens alsmede de vorm en het doel van het gebruik daarvan
 2. a) Bij het bezoek aan de website

U kunt onze website in principe zonder openbaring van uw identiteit gebruiken. Bij het oproepen van onze website wordt door de op uw mobiele apparaat gebruikte browser automatisch informatie naar de server van onze website gezonden. Deze informatie wordt tijdelijk in een zogenaamde logfile opgeslagen. De volgende informatie wordt daarbij zonder uw toedoen verzameld en opgeslagen totdat deze weer automatisch wordt gewist:

 • IP-adres van de desbetreffende computer;
 • datum en tijdstip op het moment van toegang;
 • naam en URL van het opgeroepen bestand;
 • website, vanwaaruit de toegang wordt verleend (Referrer-URL);
 • gebruikte browser en indien noodzakelijk het besturingssysteem van uw computer alsmede de naam van uw provider.

De vermelde gegevens worden door ons voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • garantie van een naadloze verbindingsopbouw van de website;
 • garantie van een comfortabel gebruik van onze website;
 • evaluatie van de systeemveiligheid en -stabiliteit alsmede
 • voor verdere administratieve doeleinden.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, pagina 1 onder f van de AVG. Ons legitiem belang volgt uit de hierboven vermelde doeleinden voor verzameling van gegevens. In geen geval zullen we de verzamelde gegevens gebruiken om conclusies met betrekking tot uw persoon te trekken.

Bovendien zetten we bij het bezoek aan onze website cookies en analysediensten in. Nadere toelichting hierbij vindt u bij cijfer 8 en 10 van deze verklaring gegevensbescherming.

 1. b) Bij het gebruik van ons contactformulier

Bij vragen van welk type ook bieden we u de mogelijkheid met ons via het contactformulier contact op te nemen. We willen graag weten wie onze aanvraagformulieren invult. Daarom wordt gevraagd om persoonsgegevens zodat wij uw vragen kunnen beantwoorden. Deze worden getoond in het invoerscherm. Meer informatie kan vrijwillig worden ingevoerd. U maakt zelf uit of u deze gegevens via het contactformulier gaat invoeren.

De gegevensverwerking i.v.m. het contact opnemen met ons verloopt via artikel 6, lid 1, pagina 1, onder a van de AVG op basis van uw vrijwillig gegeven toestemming.

U kunt natuurlijk ook contact opnemen via het emailadres dat u op onze website vindt. In dit geval worden de per email verzonden persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen. In dit geval vindt er geen uitwisseling van gegevens met derden plaats. De gegevens worden uitsluitend voor de verwerking van de conversatie gebruikt.

 1. c) Bij bestellingen via onze website

U kunt via onze website bestellingen van kleurmonsters plaatsen. Uw persoonsgegevens worden daarbij in een invoerscherm ingevuld en aan ons verzonden en bij ons opgeslagen. Als u via onze website een bestelling plaatst zullen wij om de volgende gegevens vragen:

 • aanhef, voornaam en achternaam;
 • een geldig emailadres;
 • adres;
 • telefoonnummer;
 • geplande toepassing.

Het opvragen van deze gegevens vindt plaats:

 • om uw bestelling te kunnen bewerken, doorvoeren en af te ronden;
 • om de correspondentie met u te starten;
 • om de technische administratie van onze website tewaarborgen.

In het kader van het bestelproces wordt aan u toestemming gevraagd voor de verwerking van deze gegevens.

De gegevensverwerking vindt plaats na uw bestelling en/of registratie en is volgens artikel 6, lid 1, p. 1, onder b van de AVG voor de genoemde doeleinden en de juiste verwerking van uw bestelling en voor het wederzijds nakomen van verplichtingen uit het koopcontract vereist.

De voor de afronding van uw bestelling door ons opgevraagde persoonsgegevens worden tot het verstrijken van de wettelijke bewaarplicht opgeslagen en vervolgens gewist, tenzij we volgens artikel 6, lid 1, p. 1, onder c van de AVG op grond van belasting- en handelsrechtelijke bewaar- en documentatieplichten (uit WvK,WvSr of AWR) tot een langere tijd van bewaring verplicht zijn of u akkoord bent gegaan met een extra tijd van bewaring volgens artikel 6, lid 1, p. 1, onder a van de AVG.

d) Gebruik van onze configurator - www.designer.tretford.eu

Als u uw interieurontwerp direct wilt uitwerken, kunt u onze configurator gebruiken. Wij bieden u de mogelijkheid om al onze producten volgens uw ideeën te bekijken, de hoeveelheden te berekenen en uw ontwerp op te slaan.

U kunt ook uw eigen ruimte uploaden in onze configurator en de nieuwe vloerbedekking of het vloerkleed live bekijken. Indien u van deze mogelijkheid gebruik maakt, gelieve het volgende in acht te nemen:

- Foto's mogen geen persoonlijke gegevens bevatten

- Er mogen geen personen op de foto's staan

Gebruik alleen foto's die u naar onze server wilt overbrengen. Dit is noodzakelijk om de geautomatiseerde verwerking van de beelden te kunnen uitvoeren en u onze fotodienst te kunnen aanbieden. Bovendien hebt u zo op een later moment toegang tot de beelden. Na een periode van 30 dagen waarin de beelden niet zijn gebruikt, worden ze meestal gewist. Voorts kunnen wij afzonderlijke beelden gedurende een beperkte periode opslaan om ons herkenningsalgoritme te trainen en te verbeteren. Als u het hier niet mee eens bent, verwijder dan de geüploade afbeeldingen in onze applicatie onmiddellijk na gebruik.

 

 1. Verdere uitleg bij de rechtsgrondslagen van de verwerking

Artikel 6 I, onder a van de AVG dient Tretford Tapijt B.V. als rechtsgrondslag voor verwerkingsprocessen, waarbij toestemming voor een bepaald verwerkingsdoeleinde moet worden verkregen. Als de verwerking van persoonsgegevens, bedoeld om een bepaalde overeenkomst waarvan één partij de betrokkene is, na te komen, is vereist, dan is op de verwerking het volgende artikel van toepassing: artikel 6 I, onder b van de AVG Hetzelfde geldt voor verwerkingsprocessen die voor de uitvoering van precontractuele maatregelen zijn vereist, bijvoorbeeld in het geval van aanvragen voor onze dienstverleningen en producten. Als Tretford Tapijt B.V. een wettelijke verplichting moet nakomen waardoor verwerking van persoonsgegevens vereist zal zijn, dan is op de verwerking artikel 6 I, onder c van de AVG van toepassing. In zeldzame gevallen zou de verwerking van persoonsgegevens vereist kunnen worden om essentiële belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. In dit geval is op de verwerking artikel 6 I, onder d van de AVG van toepassing. Voor overige gevallen zouden de verwerkingsprocessen van artikel 6 I, onder f van de AVG van toepassing kunnen zijn. Op deze rechtsgrondslagen zijn de verwerkingsprocessen, die door geen enkele van de eerdergenoemde rechtsgrondslagen worden gedekt, gebaseerd als de verwerking ter bescherming van een legitiem belang van Tretford Tapijt B.V. of van een derde noodzakelijk is, mits de belangen, basisrechten en -vrijheden van de betrokkene niet prevaleren. Dergelijke verwerkingsprocessen zijn in het bijzonder geoorloofd doordat deze door de Europese wetgevers een bijzondere vermelding kregen (vgl. overweging 47 zin 2 AVG ).

 

 

 1. Beschouwing van legitieme belangen

Als de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op artikel 6 I, onder f van de AVG, is het legitieme belang van Weseler Teppich GmbH & Co. KG de uitvoering en het handhaven van onze zakelijke bedrijfsvoering ten gunste van onze medewerkers en aandeelhouders.

 

 

 1. Het bekendmaken van gegevens

Een bekendmaking van uw persoonsgegevens door ons aan derden vindt uitsluitend plaats bij de aan de uitvoering van de opdracht deelnemende dienstverleningspartners, zoals bijv. bij ons vervoersbedrijf. In het geval van de bekendmaking van uw persoonsgegevens aan derden wordt de omvang van de hoeveelheid verzonden gegevens echter beperkt tot het noodzakelijke minimum.

 

Overdracht van uw persoonsgegevens aan derden voor doeleinden die afwijken van bovengenoemde zal niet plaatsvinden.

We geven uw persoonsgegevens alleen aan derden door indien:

 • U volgens artikel 6, lid 1, p. 1, onder a van de AVG uw uitdrukkelijke toestemming daarvoor heeft gegeven;
 • De bekendmaking volgens artikel 6, lid 1, p. 1, onder f van de AVG voor stellingname bij, uitoefening of verdediging van rechtsaanspraken noodzakelijk is en er geen reden voor aanname bestaat dat u slechts een legitiem belang bij de niet-bekendmaking van uw gegevens heeft;
 • Voor het geval dat voor de bekendmaking volgens artikel 6, lid 1, p. 1, onder c van de AVG een wettelijke verplichting bestaat en
 • dit wettelijk toegestaan en volgens artikel 6, lid 1, p. 1, onder b van de AVG voor de afwikkeling van zakenrelaties met u noodzakelijk is.

In het kader van het bestelproces wordt aan u toestemming gevraagd voor de openbaring van uw gegevens aan derden.

 

 

 1. Gebruik van cookies

We hebben op onze website cookies geïnstalleerd. Cookies zijn kleine bestanden die door de browser automatisch worden aangemaakt en op uw mobiele apparaat  (Laptop, Tablet, Smartphone e.d.) worden opgeslagen bij bezoek aan onze website. Cookies richten op uw mobiele apparaat geen schade aan, bevatten geen virussen, Trojanen of overige schadelijke software.

Een cookie bevat informatie die steeds in samenhang met het specifiek ingezette mobiele apparaat wordt gegenereerd. Dit houdt echter niet in dat we daardoor meteen worden ingelicht met informatie over uw identiteit.

Het inzetten van cookies dient om een aangenamere gebruikerservaring te creëren bij het bezoek aan de website. Zo zetten we zogenaamde sessie-cookies in om aan te geven dat u enkele pagina‘s van onze website al heeft bezocht. Deze worden na het verlaten van onze website automatisch gewist.

Bovendien zetten we eveneens ter optimalisering van de gebruiksvriendelijkheid tijdelijke cookies in die voor een bepaalde vastgelegde tijd op uw mobiele apparaat worden opgeslagen. Wanneer u nogmaals een bezoek aan onze website brengt,  om gebruik te maken van onze diensten zodat automatisch wordt vastgesteld dat u al bij ons bent geweest om te ervaren welke gegevens u heeft ingevoerd en welke instellingen u heeft gebruikt om deze niet nogmaals te hoeven invoeren. We hebben o.a. cookies ingezet om het gebruik van onze website via statistieken te meten en in het kader van optimalisering ons aanbod voor u te evalueren (zie cijfer 6). Deze cookies stellen ons in staat om bij een herhaald bezoek aan onze website automatisch vast te stellen of u onze website al hebt bezocht. Deze cookies worden op regelmatige tijden automatisch gewist.

De door cookies verwerkte gegevens zijn voor genoemde doelen ter bescherming van onze legitieme belangen alsmede die van derden volgens artikel 6, lid 1, p. 1, onder f van de AVG noodzakelijk.

De meeste browsers accepteren Cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo configureren dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat er steeds een melding verschijnt voordat een nieuwe cookie wordt aangemaakt. De volledige deactivering van cookies kan er echter toe leiden dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

 

 

 1. Links op websites van derden

De links die op onze website staan vermeld worden door ons met de grootste zorgvuldigheid onderzocht en samengesteld. We hebben echter geen invloed op de actuele en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte websites We zijn niet voor de inhoud van de gelinkte sites verantwoordelijk en maken ons de inhoud van deze sites uitdrukkelijk niet eigen. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud alsmede voor schades die door het (niet-)gebruik van de informatie ontstaan, is alleen de aanbieder van de gelinkte website aansprakelijk. De aansprakelijkheid van degene die slechts verwijst naar de bekendmaking door een link is uitgesloten. Voor externe inhoud zijn wij slechts verantwoordelijk als we door u, ook wegens een eventueel onrechtmatige of strafbare inhoud, op de hoogte zijn gesteld en het voor ons technisch mogelijk en redelijk uitvoerbaar is het gebruik daarvan te verhinderen.

 

 1. Webanalyse en Tracking Tool Matomo

De in het volgende hoofdstuk opgevoerde en door ons ingezette tracking-methoden worden op basis van het artikel 6, lid 1, p. 1, onder f van den AVG doorgevoerd. Met de volgende tracking-methoden willen we graag een vormgeving naar behoefte alsmede een verregaande optimalisering van onze website realiseren. We zetten de tracking-methoden o.a. in om het gebruik van onze website via statistieken te meten en in het kader van optimalisering ons aanbod voor u te evalueren. Deze belangen zijn in de zin van het eerdergenoemde voorschrift als legitiem te beschouwen.

De desbetreffende doeleinden voor gegevensverwerking en – categorisering kunnen uit de overeenkomstige tracking-tools worden gehaald.

Op onze website maken we gebruik van de open-source-software-tool Matomo (eerder PIWIK) voor de analyse van het surfgedrag van onze gebruikers. De software plaatst een cookie in de computer van de gebruiker (voor cookies verwijzen wij naar de hierboven vermelde informatie). Bij het oproepen van afzonderlijke pagina‘s in de website worden de volgende gegevens opgeslagen:

(1)           Twee bytes van het IP-adres die worden opgeroepen door het systeem van de gebruiker (bijv.:  192.168.xxx.xxx).

(2)           De website die wordt opgeroepen.

(3)           De website waarvandaan de gebruiker op de opgeroepen website is beland (referrer).

(4)           De subpagina‘s die vanuit de opgeroepen website worden opgeroepen.

(5)           De verblijftijd op de website.

(6)           De frequentie waarin de website wordt opgeroepen.

De software loopt daarbij uitsluitend op de servers van onze website. Opslag van de persoonsgegevens van de gebruiker vindt alleen daar plaats. De gegevens worden niet aan derden bekendgemaakt.

Nadere informatie vindt u hier: matomo.org/docs/privacy/.

 1. Social Media Plugins

We baseren ons bij behoefte aan onze website op artikel 6, lid 1, p. 1, onder f van de AVG Social Plugins van sociale netwerken (bijv. Facebook, Youtube, Instagram, Pinterest) om onze onderneming via deze media te promoten. Het daarmee verbonden reclamedoel kan als legitiem belang in de zin van de AVG worden beschouwd. De verantwoording voor het gebruik volgens de normen van de gegevensbescherming moet door de desbetreffende aanbieder worden gegarandeerd. De integratie van deze plug-in door ons vindt plaats via de zogenaamde twee-klik-methode om bezoekers van onze website zo goed mogelijk te beschermen.

 

 

 

 1. a) Facebook

Op onze website worden social-media plug-ins van Facebook gebruikt om de gebruikservaring persoonlijker te maken. Hiervoor gebruiken we de „LIKE“ of „DELEN“-button. Het gaat hierbij om een aanbieding van Facebook.

Als u een pagina van onze webvertegenwoordiging met zo‘n plug-in oproept wordt door uw browser een directe verbinding met de servers van Facebook gemaakt. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook direct van uw browser opgehaald en hierdoor in de website geïntegreerd.

Door de integratie van de plug-in krijgt Facebook de informatie dat uw browser de overeenkomstige pagina van onze webvertegenwoordiging heeft opgeroepen, ook als u geen Facebook-account heeft of zelfs niet bij Facebook bent ingelogd. Deze informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt door uw browser direct aan een server van Facebook in de VS doorgestuurd en daar opgeslagen.

Als u bij Facebook bent ingelogd kan Facebook het bezoek van onze website direct toekennen aan uw Facebook-account. Bij interactie met de plug-ins, bijvoorbeeld bij het „LIKEN“ of „DELEN“, wordt de overeenkomstige informatie eveneens direct naar een server van Facebook doorgestuurd en daar opgeslagen. Die informatie wordt vervolgens op Facebook voor iedereen zichtbaar getoond.

Facebook kan deze informatie voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en behoefteconform ontwerp van de Facebook-pagina‘s gebruiken. Daarom worden door Facebook gebruikers-, interesse- en relatieprofielen aangemaakt, bijv. om uw gebruik van onze website met betrekking tot de advertenties die op uw Facebook-pagina‘s worden getoond te evalueren, andere Facebook-gebruikers over uw activiteiten op onze website te informeren en om verdere met het gebruik van Facebook gerelateerde services te leveren.

Als u liever niet wilt dat Facebook de bij het bezoek vanuit onze website verzamelde gegevens aan uw Facebook-account toekent, moet u voor uw bezoek aan onze website bij Facebook uitloggen.

Voor het doel en de omvang van het opvragen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door Facebook alsmede uw hiermee verband houdende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privédomein, adviseren wij u kennis te nemen van de tips voor gegevensbescherming, in het bijzonder de gegevensrichtlijnen van Facebook, die u via de volgende link kunt inzien: https://www.facebook.com/about/privacy/

 1. b) YouTube

Deze website maakt gebruik van de YouTube-inbeddingsfunctie voor advertenties en de weergave van video‘s van de aanbieder „YouTube“, als bedrijfsonderdeel van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Hierbij wordt de geavanceerde modus voor gegevensbescherming gebruikt, die volgens informatie van aanbieders pas gebruikersinformatie gaat opslaan bij de weergave van de video(´s‘). Bij het starten van de weergave van ingebedde YouTube-video‘s, voert de aanbieder cookies in bij YouTube, om informatie over het gebruikersgedrag te verzamelen. Aanwijzingen van „Youtube“ als gevolg hiervan dienen o.a. om videostatistieken te meten, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en frauduleuze handelswijzen tegen te gaan. Als u bij Google bent ingelogd worden bij het aanklikken van een video uw gegevens direct aan uw account toegekend. Als u liever niet heeft dat deze informatie aan uw profiel wordt toegekend, moet u, voordat u op buttons gaat klikken, uitloggen. Google slaat uw gegevens (zelfs voor niet ingelogde gebruikers) op als gebruiksprofielen en evalueert deze. Zo‘n evaluatie vindt in het bijzonder plaats volgens artikel 6, lid 1, onder f van de AVG op basis van de legitieme belangen van Google bij de integratie van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of behoefteconform ontwerp van websites van Google. U heeft recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van de gebruikersprofielen, waarbij u zich moet richten aan YouTube als u uw bezwaarrecht wilt uitoefenen.

Onafhankelijk van een weergave van de ingebedde video‘s wordt bij elke oproep van deze website verbinding gemaakt met het Google-netwerk „DoubleClick“, wat zonder onze invloed verdere gegevensverwerkingsprocessen met zich mee kan brengen.

Google LLC met hoofdvestiging in de VS is voor de Amerikaans-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst „Privacy Shield“ gecertificeerd, waardoor de handhaving van de niveaus van gegevensbescherming in de EU wordt gegarandeerd.

Meer informatie over gegevensbescherming bij „YouTube“ vindt u in de verklaring voor gegevensbescherming via: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

 1. c) Instagram

Op onze website wordt ook naar het sociale netwerk Instagram doorgelinkt. Bij een klik op een Instagram-link of een Instagram-button belandt u in Instagram, waar gegevens door Instagram worden verzameld. We hebben geen invloed op de omvang van de gegevens die door Instagram worden verzameld.

Om te zien welke gegevens door Instagram worden verzameld en voor welk doel dit gebeurt en hoe de verwerking en het gebruik van de verzamelde gegevens eruit zien, alsmede uw rechten en mogelijkheden voor de bescherming van uw privédomein, kunt u de richtlijnen voor gegevensbescherming door Instagram raadplegen. https://help.instagram.com/155833707900388

 

 1. d) Pinterest

Op onze website wordt ook naar het sociale netwerk Pinterest doorgelinkt. Bij een klik op een Pinterest-link of een Pinterest-button belandt u in Pinterest, waar gegevens door Pinterest worden verzameld. We hebben geen invloed op de omvang van de gegevens die door Pinterest worden verzameld.

Om te zien welke gegevens door Pinterest worden verzameld en voor welk doel dit gebeurt en hoe de verwerking en het gebruik van de verzamelde gegevens eruit zien, alsmede uw rechten en mogelijkheden voor de bescherming van je privédomein, kunt u de richtlijnen voor gegevensbescherming door Pinterest raadplegen. https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

 

 1. e) Gebruik door Google Maps en Google Fonts:

Deze portaal maakt gebruik van Google maps voor de weergave van landkaarten en voor het genereren van routeplanners. Google Maps is een bedrijfsonderdeel van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Door het gebruik van deze website verklaart u dat u het eens bent met het meten, de bewerkingen alsmede het gebruik van de automatisch verzamelde en de door u ingevoerde gegevens via Google, één van zijn vertegenwoordigers of derden-aanbieders. De gebruiksvoorwaarden voor Google maps vindt u onder gebruiksvoorwaarden voor Google maps. Uitgebreide details vindt u in het centrum voor gegevensbescherming van google.nl: Transparantie en keuzemogelijkheden alsmede bepalingen voor gegevensbescherming.

Bij een bezoek aan ons portaal worden bovendien vanuit de Google-server zog. Google Fonts (lettertypes) gedownload om u op ons portaal te kunnen laten zien in hoeverre u dit lettertype reeds heeft laten integreren in de door u gebruikte browsers. Voor de lokale verwerking van uw gegevens die bij het oproepen van uw browser worden verzonden is Google verantwoordelijk. Informatie over Google Fonts vindt u daar en de verklaring voor gegevensbescherming aldaar.

 1. Rechten van de betrokkene

U heeft het recht:

 • volgens artikel 15 AVG Informatie over uw door ons verwerkte persoonsgegevens te verlangen. In het bijzonder kunt u informatie over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van de persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers, tegenover degenen aan wie uw gegevens bekend werden of worden gemaakt, de geplande opslagduur, het bestaan van een recht op correctie, wissen, beperking van de verwerking of bezwaar, het bestaan van het bezwaarrecht, de herkomst van uw gegevens, voor zover deze niet bij en door ons werden verzameld, alsmede over het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en eventueel zinvolle informatie van de betrokken details opvragen;
 • volgens artikel 16 AVG direct de correctie van onjuiste of vervollediging van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te verlangen;
 • volgens artikel 17 AVG de verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te verlangen, tenzij de verwerking tot de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie, om een wettelijke verplichting na te komen, wegens openbare belangstelling of ter  stellingname, uitoefening of verdediging van rechtsaanspraken noodzakelijk is;
 • volgens artikel 18 AVG de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen, voor zover de juistheid van de gegevens door u bestreden wordt, de verwerking onrechtmatig is, u echter verwijderen daarvan afwijst en wij de gegevens niet meer nodig hebben, u deze echter ter stellingname, uitoefening of verdediging van rechtsaanspraken nodig heeft of u volgens artikel 21 AVG bezwaar heeft ingediend tegen de verwerking;
 • volgens artikel 20 AVG uw persoonsgegevens, die u ons ter beschikking heeft gesteld, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbaar formaat te verkrijgen of de overdracht aan een andere verantwoordelijke functionaris over te laten;
 • volgens artikel 7, lid 3 AVG uw eenmalig destijds gegeven toestemming jegens ons te herroepen. Dit heeft tot gevolg dat we de gegevensverwerking, die op uw toestemming was gebaseerd, in de nabije toekomst niet meer mogen voortzetten en
 • volgens artikel 77 AVG uw bezwaar kunt indienen bij een toezichthoudende instantie. Over het algemeen kunt u zich hiervoor aan de toezichthoudende instantie in uw woonplaats of ons bedrijf wenden.
 1. Bezwaar

Voor zover uw persoonsgegevens op basis van legitieme belangen volgens artikel 6, lid 1, p. 1, onder f van de AVG worden verwerkt, heeft u het recht, volgens artikel 21 AVG bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor zover daarvoor redenen bestaan, die uit uw bijzondere situatie blijken of als het bezwaar gericht is tegen reclamedoeleinden. In het laatste geval heeft u een algemeen recht tot het maken van bezwaar dat zonder vermelding van een bijzondere situatie door ons wordt verwerkt.

Indien u van dit recht gebruik wilt maken, schrijft u ons dan aan via info@tretford.nl.

 

 1. Veiligheid van gegevens

We maken binnen het websitebezoek gebruik van het wijdverbreide SSL-proces (Secure Socket Layer) in combinatie met de steeds hoogste versleutelingsstadia die door uw browser worden ondersteund. Over het algemeen gaat het daarbij om een 256 Bit-versleuteling. Indien uw browser geen 256 Bit-versleuteling ondersteunt, maken we gebruik van de 128-Bit v3-technologie. Of een afzonderlijke website onze webvertegenwoordiging versleuteld zal overdragen, herkent u aan de gesloten weergave van het sleutel- slot-icoon onderaan uw browser.

We bedienen ons overigens van gedegen technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens tegen toevallige of opzettelijke manipulaties, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen de toegang van onbevoegde derden te beschermen. Onze veiligheidsmaatregelen worden volgens de technologische ontwikkeling voortdurend verbeterd.

 1. Actualiteit en verandering van deze verklaring voor gegevensbescherming

Deze verklaring gegevensbescherming is actueel en is in januari 2023 aangemaakt.

Dankzij de doorontwikkeling van onze website en aanbiedingen die via onze website worden gedaan of op basis van veranderde wettelijke of institutionele vereisten moet deze verklaring voor gegevensbescherming in de nabije toekomst waarschijnlijk worden aangepast. De steeds actuele verklaring voor gegevensbescherming kan ten aller tijde op onze website via de volgende link worden bezocht en eventueel worden geprint:

https://www.tretford.nl/uw-privacy-op-onze-website/

 

Colofon

Tretford Tapijt B.V.

Postbus 1

7090 AA Dinxperlo

 

Tel.: +31 (0)315 659-222

Fax: +31 (0)315 659-211

E-mail: info@tretford.nl

 

Onderneming: Tretford Tapijt B.V.

Directie: Jan Hendrik Haverhals

BTW-nr.: NL 001088798B01

 

Belangrijke aanwijzing voor externe links:

Als aanvullende informatie vindt u op onze website links die naar externe sites doorverwijzen. Voor zover zulke links niet als zodanig herkenbaar zijn, wijzen we u erop dat het om een externe link gaat. Tretford Tapijt B.V. heeft geen enkele invloed op de inhoud en de vormgeving van deze websites die afkomstig zijn van andere aanbieders. De garanties van deze verklaring voor gegevensbescherming gelden derhalve natuurlijk niet op externe websites.